תנאי שימוש באפליקציות Philosoft .

השימוש בתוכנות ובשירות Philosoft(ביחד, "השירות"( כפוף לתנאי השירות של חברת גוגל )״Google״( המפורסמים ב Play Google "(, ומעיד על הסכמתך להם. תקציר זה אינו בא במקומם.

1     שירותי האפליקציות כוללים:

o       Accessible Editor Talkback : מאפשר עריכה נוחה של טקסטים עבור עיוורים ולקויי ראייה.

o       Accessible Keyboard : הקלדה נוחה המתאימה ללקוי ראייה.

o       KraKal Reader: מאפשר גישה לספרים מוקלטים והשמעתם בצורה נגישה.

o       Accessible Dialer : מאפשר התקשרות וניהול יומן שיחות וטלפונים באופן קולי ונגיש לעיוורים ולקויי ראיה.

o       Accessible SMS Talkback Lite: מאפשר שליחת הודעות SMS באופן קולי עם דגש על תכונות המקלות את השימוש לעיוורים ולקויי ראייה.

o       הדרכת : Talkback אפליקציה אשר מדריכה את השימוש בTalkback.

 

2       לצורך תרגום הדיבור לטקסט, ההקלטות שאתה מבצע יועברו לשרתי  google בצורה אנונימית ויתכן שישמרו לצורך שיפור השירות בלבד. בהתאם לזאת הינך כפוף לתנאי השימוש והפרטיות של חברת גוגל. מעבר לכך כל ההקלטות שמבצעת האפליקציה אינן נשמרות לוקלית או בשרת ואינן מועברות לשום גורם נוסף מלבד זה שצויין.

3       למען חיווי קולי, הקראת הודעות נכנסות וזיהוי שיחות )במידה ובחרת לאפשרן( תוצאת הזיהוי הקולי נשלחת לחברת גוגל באופן אנונימי ובהתאם לתנאי החברה.

4       .אנשי הקשר אינם נשמרים באופן לוקלי, בשרת או אצל גורם צד שלישי הם נשמרים בזכרון כל עוד האפליקציה פועלת ומשמשים לצרכי האפליקציה בלבד שצויינו לעיל. כמו כן תוכן ההודעה שהוקראה ושם המתקשר אינם נשמרים באפליקציה ואינם מועברים לשום גורם צד שלישי שלא צויין לעיל.

5       השימוש בשירות ייעשה באחריותך, בכפוף להוראות כל דין.

6       השירות ניתן כרגע חינם וללא מגבלה, החברה רשאית בכל שלב להפסיק את השירות ללא כל הודעה מוקדמת.

7       החברה וכל הפועלים מטעמה לא ישאו בחבות כלשהן כלפיך או כלפי צדדים שלישים, מכל סיבה שהיא, בקשר עם השירות. אתה משחרר בזאת באופן בלתי חוזר את כל אלה מכל אחריות מכל סוג שהיא, לכל תוצאה הנובעת מהשימוש בשירות, לרבות )אך לא רק( בגין כל הפסד, אבדן רווח, פגיעה במוניטין, תשלום, הוצאה או נזק, ישיר או עקיף, ממוני או בלתי- ממוני.

8       לצורך וידוי רישום למערכת, אפליקציית KraKal Reader לוקחת את חשבון ה-google שרשום במכשיר.

9       השימוש בשירות מהווה הסכמתך לתנאים אלו.